آخرین خبر/ همه ما تا امروز فکر میکردیم قفل کتابیا امنیت بالایی دارن، اما به راحتی باز کرد.!