نشنال جئوگرافیک/ دوستی در حدی است که در فضای باز جغد طوری ارتفاع را کم کند که گربه با پرش او را بگیرد و بعد مجددا با هم بازی کنند!