NationalGeographic/ ساخت ابزار از وسایل اطرافش برای به دست آوردن غذای داخل قفس توسط طوطی باهوش