دیرین دیرین/ این قسمت : ستاره مربع بانک مرکزی، مردم آزاری خوب نیست!