روزپلاس/ فیلمی از قدرت نمایی خودروی جیپ در رد شدن از جوی آب با یک چرخ را خواهید دید.