دیرین دیرین/ با کی داری دعوا می‌کنی؟

وارد دنيايي از واژگان فارسي شويد
فندق آگهی