شیرین طنز/ چکه ی دیوار، یعنی ضدحال
پاره شد گیتار، یعنی ضدحال

روزها هرکس که باشی قبلِ ده
گر شوی بیدار یعنی ضدحال

چون که بی پولی و بی دفترچه ای
گر شوی بیمار یعنی ضدحال

گر ببیند داخلِ جیبت زنت
فندک و سیگار، یعنی ضدحال

دختری دیدم کنارِ مادرش
گل کنارِ خار یعنی ضدحال

گر بیاید یک رفیقِ پرخورت
لحظه ی ناهار یعنی ضدحال

باز هم سریال های آبکی
میشود تکرار یعنی ضدحال

گر جدا باشند مردان و زنان
داخلِ تالار یعنی ضدحال

وقت تعطیلی اگر راهی شوی
با زنت بازار یعنی ضدحال

پیشِ ما ایرانیان انجامِ کار
در محلِ کار یعنی ضدحال

زندگی با پول یعنی عشق و حال
منتها بی یار یعنی ضدحال

شاعر : امیرحسین خوش حال