NationalGeographic/ پرستوی دریایی پریوش لانه ندارند! آن ها تخمهای خود را میان شاخه های درختان می گذارند و جوجه هایشان با پنچه های تیزشان شاخه ها را می چسبند.