NationalGeographic/ در واقع یوزپلنگ مادر به توله اش نحوه خفه کردن طعمه را یاد میده و اینکه چطوری بگیرش که فرار نکنه و...