خراسان/ شبلی در مجلسی بود، یکی پرسید عارف کیست؟ گفت: «عارف کسی است که اگر دو عالم پیش او بنهند، با یک موی مژه همه را از جای برمی دارد و تواناتر از آن است که در گمان آید.» روزی دیگر باز یکی از وی پرسید عارف کیست؟ گفت: «عارف کسی است ناتوان و عاجز که لحظه ای تاب این دنیا را ندارد.»در این میان یکی برخاست و گفت: «شما آن روز عارف را آن چنان می گفتید و امروز این چنین می گویید؟ »شبلی گفت: «آن روز من، من نبودم. امروز من، من هستم.»
ولی چون من منم امروز عاشق
از این بهتر جوابت نیست صادق
برگرفته از «الهی نامه» عطار

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar