آخرین خبر/ دیرین دیرین این قسمت: نابخردی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید