آخرین خبر/ ویولونیستی که تنها با یک دست مینوازد! اگر بخواهی «خواستن توانستن است»...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید