آخرین خبر/ ویدئویی از عملیات نفس گیر نجات فیل از درون چاه مشاهده می کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید