انوار طاها/ استاد ما بد حجاب است و حجاب شرعى را رعایت نمى ‏کند و در هنگام نوشتن مطالب روى تخته سیاه، دست و موهاى سر او، بیش از اندازه ظاهر مى‏ شود، تکلیف ما چیست؟

آیات عظام امام، خامنه ‏اى، صافى، فاضل و نورى: نگاه به او هر چند بدون قصد لذت، اشکال دارد.

آیةاللَّه بهجت: نگاه به او، هر چند بدون قصد لذت، جایز نیست.

آیات عظام تبریزى، سیستانى، مکارم و وحید: اگر از زنان بى ‏باکى است که او را امر به حجاب کنند، اعتناء نمى ‏کند؛ نگاه به او - بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام - اشکالى ندارد.

منبع:
آیات عظام امام، فاضل و نورى، تعلیقات على‏العروة الوثقى، (النکاح)، م27؛آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 516 و 582؛آیت اللهصافى، هدایة العباد، ج2، (النکاح)، م27 .آیت اللهسیستانى، توضیح‏المسائل مراجع، م2434؛آیت اللهتبریزى، التعلیقه على منهاج‏الصالحین، (النکاح) م1232؛آیت اللهمکارم، استفتاءات ج2، س1039 1029 و تعلیقات على‏العروة الوثقى، (النکاح)، م27؛آیت اللهوحید، توضیح‏المسائل، م2443.دفتر:آیت الله بهجت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید