آخرین خبر/ پل معلق 75 ساله در ایالت آرکانزاس که برای حداکثر 10 تن طراحی شده است زیر بار بیش از سه برابر این وزن دچار خمیدگی شده و صحنه خطرناکی را رقم زدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید