لست سکند/ طبیعت جادویی جاده توسکستان را در مهرماه مشاهده می کنید. جاده ای که شهر گرگان رو به شهر شاهرود وصل می کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید