باشگاه خبرنگاران/ این نخستین بار است که بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی در کشور ایران کشف می شود.
دندان کشف شده یک دندان شیری متعلق به کودکی شش ساله است که به همراه دست افزار های سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی در کاوش های علمی به دست آمده است.
این دندان و بر اساس آزمایش های سن سنجی مطلق رادیو کربن ۱۴، دارای سنی مابین ۴۲ تا ۴۵ هزار سال است و این نئاندرتال متعلق به جوامع نئاندرتال نزدیک به عصر حاضر محسوب می شود. دندان کشف شده از پناهگاه صخره ای باوه یوان، از جمله دندانهای نادر شیری کودک نئادرتال است که به شکل علمی در جهان ثبت شده است.
پیش تر از این تعداد معدودی از دندانهای مشابه دیگر، در کشور های اسپانیا، فرانسه و آلمان کشف شده است.

«در گفتگو با سامان حیدری گوران سرپرست هیات باستان شناسی پناهگاه صخره ای باوه یوان»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی