قانون/ «بازنشستگان یک شرکت به جای حق سنوات نوشابه دریافت کردند»

هر روز غذا شعار باید بخوریم

نان با سخن قصار باید بخوریم

هرچند که پول نفت داریم اما

نوشابه‌ گازدار باید بخوریم

انگشت اشاره چیست جز سبابه

یا همسر زال کیست جز رودابه

این نیز مبرهن است که اینجانب

تا آخر عمر می‌خورم نوشابه

نوشابه چقدر با غذا می‌چسبد

بی صرف غذا هم از قضا می‌چسبد

در پارک نشسته‌ام پس از عمری کار

نوشابه عجب در این فضا می‌چسبد

هر روز لباس کار را می‌پوشید

در راه رفاه ما فقط می‌کوشید

من مخلص الطاف شمایم، اما

نوشابه چقدر می‌توانم نوشید


مهدی استاداحمد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی