آخرین خبر/ پدر مادر این دختر کرمانشاهی دارن در مورد آقا اما رضا صحبت میکنن ...یه دفعه دختر لال و فلجشون داد میزنه یا امام رضا و بلند میشه راه میره ...و پدر مادرش فیلم میگیرن از راه رفتنش.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید