بیان معنوی/ سخنرانی پناهیان: مظلومیت اولیاء خدا را حتما باید یادآوری کرد. زیرا تحمل رنج های مصیبت بار برای از زمامداری رحمانی آن حضرت و مدیریت بی تکلف و ساده ایشان بارها تأکید کرده است. . پدر دلسوزی می ماند که نمی توانست از کنار آن همه جهالت ورزی به راحتی بگذرد به انسان مؤمن، رنج و درد و اندوهی نرسد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید