آخرین خبر/ حقه نمایش فرار از تانک آب در اسپانیا که این بار کار نکرد، مرد در قف و زنجیر که وارد تانک آب می شود در باز کرن اولین قفل دچار مشکل می شود و به مرور خستگی بر او غلبه کرده و بعد از حدود 2 دقیقه از هوش می رود. این مرد پس امدادرسانی و فرایند احیا به طور معجزه آسایی نجات پیدا می کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید