آخرین خبر/ زرافه مادر همراه با بچه اش در حال رفتن که یک شیر ماده با پرش بر گردن و وارد کردن فشار زیاد باعث شد زرافه دیگه نتونه بلند شه... ولی زرافه مادر تا آخرین لحظات دل از بچه اش نمیکنه تا اینکه...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید