فرارو/ پولیانا ویانا فایتر برزیلی UFC منتظر تاکسی بوده که فردی به قصد سرقت گوشی تلفن همراه به او نزدیک می شود اما بخاطر این کار به شدت کتک خورد.
ویانا گفت: این فرد بسیار مرموز به نظر می رسید و به سمت من آمد و وقتی دید او را دیدم آرام آرام نزدیکم شد و کنارم نشست و سپس ازم پرسید که ساعت چند است؟ من به او ساعت را گفتم اما او همچنان نشسته بود و نمی رفت و در این لحظه من تلفن همراهم را که در دستم بود در کمرم گذاشتم که ناگهان او به من گفت که بی هیچ حرکتی تلفنت را به من بده و فکر واکنشی به سرت نزند چراکه من مسلحم!
این ورزشکار افزود: سپس دیدم چیزی شبیه تفنگ که پوشانده شده بود به سمت من گرفت اما من متوجه شدم که آن نمی تواند یک تفنگ واقعی باشد پس بلند شدم و دو ضربه مشت به صورتش زدم و با یک لگد او را به زمین انداختم و با یک فن ریر نیکد چوک او را تسلیم کردم.
ویانا گفت: از عابرانی که سر رسیدند خواستم تا با پلیس تماس بگیرند. من در حالی که دست او را پیچانده بودم منتظر پلیس شدم و او مدام از من می خواست که او را رها کنم. پلیس ها که آمدند به دلیل شرایط بد جسمی سارق ابتدا او را به اورژانس رساندند و سپس بازداشتش کردند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید