آخرین خبر/ وقتی میگن طرف اومد ابروشو درست کنه زد چشمشم کور کرد.
کاپ سائوپائولو برزیل ,طرف کل فصل رو ازدست دادما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید