آخرین خبر/ ‏کلا ۵ کیلو وزنش هست ۲۵ سانت قدش ولی با تمام وجودش ایستاده جلویه کسی که بچه رو الکی میزنهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید