آخرین خبر/ ‏کلا ۵ کیلو وزنش هست ۲۵ سانت قدش ولی با تمام وجودش ایستاده جلویه کسی که بچه رو الکی میزنهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی