آخرین خبر/ ساری این زن هندی در هنگام پیاده شدن از قطار در حال حرکت به در قطار گیر کرد و به زیر قطار کشیده شد. مردم حاضر در ایستگاه به سرعت به کمک زن شتافتند و او را که در فاصله بین سکو و قطار گیر کرده و نجات دادند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید