خراسان/ مرحوم علامه جعفری فرموده اند: بی ایمانی به نظم یا مسامحه در اجرای آن، یکی از نیرومندترین عوامل تضعیف شخصیّت و هویّت مردم جامعه است. کسی که انتظار دارد می توان زندگی را بدون نظم سپری کرد، در حقیقت منکر قانون حاکم بر هستی بوده، و هیچ چیز را شرط هیچ چیز نمی داند!

منبع: 40 نکته از علامه، تبیان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید