خراسان/ آیت ا... جوادی آملی می فرمایند:
اگر شنیده ایم مار و عقربی است، آن بدگویی و بد اخلاقی ماست. همه ما جهنم را شنیده ایم. عذاب و شعله جهنم را شنیده ایم، اما هیزم جهنم را از جنگل نمی آورند، یعنی هیزم جهنم خود ظالمان و ستمگران هستند این ها در آتش گُر می گیرند و آتش از درون می سوزند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی