آخرین خبر/ این کارگر ساده ساختمانی ایرانی آنچنان قرآنی با صوت خواند که تمام قاریان بزرگ اسلام انگشت تعجب و حیرت به دندان گزیدند! واقعا انقدر قشنگ و تاثیرگذار خواند که محو و جذب این صدای آسمانی و زیبا می شوید! برای اطرافیان ارسال کنید!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید