آخرین خبر/ صبح زیبای زمستانی در دهکده ی مورن در سوئیسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید