آخرین خبر/ چه کنیم تا عالَم به ما کمک کند؟! چه کنیم برکت در زندگی ما بیاید؟!
علت برخی از گره های زندگی چیست؟! چه کنیم تا عالَم به ما کمک کند؟! چه کنیم برکت در زندگی ما (حتی غیر مسلمان) بیاید؟! چرا در کشورهای غیر مسلمان، نعمت فراوان است؟! خانمی اهل نماز و روزه که پیامبر (ص) فرمودند خیری در او نیست! استاد عالی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید