آخرین خبر/ چاقویی که میتوان با دسته اش شلیک کرد!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید