انوار طاها/ آیات عظام امام، رهبری و فاضل: هر کارى که مبطل روزه است و نیز تماس و آمیزش (هرچند در شب باشد)، اعتکاف را باطل مى ‏سازد و بنابر احتیاط واجب، انجام دادن سایر محرمات اعتکاف نیز مبطل اعتکاف است.

آیات عظام بهجت و صافى: هر کارى که مبطل روزه است و نیز آمیزش (هرچند در شب باشد) اعتکاف را باطل مى‏ سازد و بنابر احتیاط واجب، انجام دادن محرمات اعتکاف نیز مبطل اعتکاف است.

آیة اللَّه تبریزى: هر کارى که مبطل روزه است، اعتکاف را نیز باطل مى‏ سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتکاف - به جز آمیزش - مبطل اعتکاف نیست.

آیات عظام سیستانى، مکارم، نورى و وحید: انجام دادن محرمات اعتکاف و هر کارى که مبطل روزه است، اعتکاف را باطل مى‏ سازد.

منبع:
آیا عظام امام و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 2، احکام الاعتکاف م 3،آیت الله صافى، هدایةالعباد، ج 1، م 1423 وآیت اللهبهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1210.آیت اللهتبریزى، منهاج‏الصالحین، الاعتکاف، م 1080.آیات عظام نورى و مکارم، تعلیقات على العروة، ج 2، احکام الاعتکاف م 3 ؛آیات عظام سیستانى و وحید، منهاج‏ الصالحین، الاعتکاف، م 1080 و دفتر: رهبری.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید