آخرین خبر/ طنز دیرین دیرین: طول سفر را از دست ندهید! این قسمت: #شوک

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید