کلیپو/ مورچه های بافنده بومی جنگل های ویتنام هستند و به عنوان قویترین مورچه ها و مورچه های وزنه بردار هم از آنها یاد می شود. این مورچه ها کلونی های پر تعدادی دارند و مدام به دنبال این هستند تا قلمرو خود را گسترش دهند. این مساله درگیری هایی میان کلونی های مختلف ایجاد می کند. در این کلیپ، دفاع بی نظیر و جانانه یکی از این کلونی ها را در برابر مهاجمین خواهید دید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید