آخرین خبر/ عقاب با چنگالهای قلاب مانندش روی هوا و با اقتدار اردک رو شکار میکنه....


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید