آخرین خبر/ یک شکار سخت برای شیرها زمانی هست که هیچ گونه علفزار و پوشش گیاهی برای استتار نباشد. در اینجا بدون هیچ پوشش گیاهی برای استتار ،شیر ماده بعد از دیدن گوزن یالدار بقدری زانوی خود را خم کرد و اهسته اهسته نزدیک شد و در نهایت موفق به شکار شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید