آخرین خبر/ ببینید پلنگ برای دیده نشدن در جائی که پوشش گیاهی نیست چقدر زانوهاشو خم گرده که بیشتر به زمین نزدیک تر بشه...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید