آخرین خبر/ وی که کامیونش را پارک کرده بود ناگهان متوجه حرکت خودرو می شود و سعی می کند با بدنش آن را متوقف کند تا به پمپ بنزین برخورد نکند. دست و پای وی دچار شکستگی می شود

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید