خراسان/ مرحوم استاد علی صفائی حائری درباره تعداد فرزند فرمودند:
کودک گذشته از آن که شکم و بدن دارد؛ یعنی گذشته از احتیاجاتی راجع به خوراک و پوشاک و مسکن و... صاحب مغز و دارای فکر و روح است و باید به تربیت این دو قسمت هم پرداخت... و برای چنین تربیتی اگر پدر و مادر آمادگی و شناخت داشته باشند، عوامل تربیتی و نیازها و طرز برآوردن نیازهای کودک را شناخته باشند، می توانند هفتاد تا فرزند را هم تربیت کنند، در غیر این صورت از عهده یک نصفش هم برنمی آیند.
برگرفته از «تربیت کودک»

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید