آخرین خبر/ وقتی طوفان به پمپ بنزین هم رحم نمی کند. کلمبوس - آمریکا.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید