آخرین خبر/ مردی به همراه دخترش وارد رستورانی می شود و به دلیل نداشتن هزینه غذا به مسئول رستوران می گوید دخترم را اینجا می گذارم تا فردا برایت پول را برایت بیاورم! / پدر به گریه های دختر نیز اهمیت نمی دهد و محل را ترک می کند. صاحب رستوران نیز پس از اینکه نمی تواند پد را پیدا کند پلیس را مطلع می کند و پس از چند روز پلیس بچه را به پدرش تحویل می دهد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید