آخرین خبر/ همین سوسک هایی که ما میبینیم جیغ میزنیم رو میخورن چینی این چنین می خورند!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید