آخرین خبر/ جوان18 ساله دانمارکی که به دلیل عدم توجه به دستور پلیس و نداشتن گواهینامه توقف نمی کند، در تعقیب و گریز طولانی با خودروی پلیس به شدت برخورد می کند. مامور پلیس به شدت آسیب می بیند و دیگر در پلیس دانمارک قادر به ادامه خدمت نیست.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید