آخرین خبر/ پسر حدودا 12 ساله چینی که با مادرش جر و بحثش شده بود ناگهان روی پل از خودرو پیاده می شود و خود را از روی پل به پایین پرت می کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید