آخرین خبر/ وقتی فیل عصبانی زنجیرش را پاره می‌کند/ این فیل که در هند تحت تعلیم یک مربی بود، ناگهان زنجیر خودش را پاره کرد و بعد از حمله به مربی اش به شهر حمله کرد و با خشم فراوان آسیب زیادی به اموال و خانه های مردم رساند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید