آخرین خبر/ یک دزد احمق در استرالیا از همان کیسه ای که برای مخفی کردن چهره خود استفاده کرده بود برای حمل پول ها هم استفاده کردما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید