آخرین خبر/ بدبخت وقتی فهمید مار توی شلوارش بوده سکته کرد!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید