شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
چون روز قیامت شود منادیى ندا دهد : کجایند ستمگران و یاران آنها ؟ آن که دواتى براى آنان لیقه کرده ، یا سرکیسه ‏اى را براى آنان بسته ، یا قلمى براى آنان در مرکب فروبرده است . پس آنان را نیز با ستمگران محشور کنید .

بحار الأنوار : 75 / 372 / 17 منتخب میزان الحکمة : 350

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید